top of page
신호등 납품실적
2022년~2023년 12월 기준
​전국 총 245대 설치
총 32대 설치
2023 :    32대
2022 :      0대
​인천광역시
총 14대 설치
2023 :    14대
2022 :      0대
서울특별시
총 124대 설치
2023 :   120대
2022 :       4대
경기도
총 0대 설치
2023 :    0대
2022 :    0대
강원도
총 0대 설치
2023 :    0대
2022 :      0대
충청북도
총 0대 설치
2023 :     0대
2022 :     0대
세종특별자치시
총 0대 설치
2023 :     0대
2022 :     0대
대전광역시
총 37대 설치
2023 :    37대
2022 :      0대
경상북도
총 0대 설치
 2023 :    0대
2022 :    0대
대구광역시
총 13대 설치
2023 :  13대
2022 :    0대
경상남도
총 0대 설치
2023 :     0대
2022 :     0대
전라북도
총 0대 설치
2023 :    0대
2022 :    0대
광주광역시
총 0대 설치
2023 :    0대
2022 :    0대
울산광역시
총 0대 설치
2023 :    0대
2022 :    0대
부산광역시
총 2대 설치
2023 :    0대
2022 :    2대
전라남도
총 4대 설치
2023 :     0대
2022 :     4대
충청남도
총 16대 설치
2023 :     0대
2022 :   16대
제주특별자치도
시,도 지정되지 않은 수량은 제외
자세한 실적은 문의주세요!

주식회사 한길에이치씨 / 경기 안산시 단원구 산단로 325 안산 스마트스퀘어 지식산업센터 410~413호

사업자등록번호 : 134-86-38104 / 대표이사 : 김홍길 / TEL : 031.431.2005 / FAX : 031.431.0688​​​​​​ / E-mail : 1hg@hangilhc.com

Copyright(c) 2017 HANGIL HC  All rights reserved.​​​​​​​

  • 한길에이치씨 블로그
  • 한길에이치씨 유튜브
  • 한길에이치씨 인스타그램
음향신호기 실적
음성유도기 실적
bottom of page